Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Definities
 2. Algemeen
 3. Overeenkomsten
 4. Uitvoering van de overeenkomst
 5. Wijzigng van de overeenkomst
 6. Uitvoeringstermijn
 7. Kosten
 8. Betaling
 9. Eigendomsvoorbehoud
 10. Annulering
 11. Aansprakelijkheid
 12. Overmacht
 13. Geheimhouding
 14. Toepasselijk recht

1. DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: 12purchase.com; Opdrachtgever: de koper, degene die opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden voor hem te verrichten, de wederpartij van opdrachtnemer; Overeenkomst: de overeenkomst tot het bestellen en vooruitbetalen van producten door opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever(order and payment service ).

2. ALGEMEEN

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

3. OVEREENKOMSTEN

3.1. De opdrachtgever kan een bestelling plaatsen via e-mail of het webplatform. Zodra deze is ontvangen door opdrachtnemer is een overeenkomst ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
3.2. De opdrachtnemer verwacht van de opdrachtgever dat de bestelling tenminste de gegevens over de te bestellen producten, de leverancier, het verwachte totale aankoopbedrag en de gewenste verzendingsmethode bevat.
3.3. Desgewenst kan de opdrachtgever een bevestiging vragen voordat de overeenkomst wordt uitgevoerd.
3.4. Indien de bestelling in een valuta anders dan euro betaald wordt en de wisselkoers met meer dan +2% of -2% fluctueert van de koers ten tijde van de offerte of aanbieding, wordt de offerte of aanbieding automatisch ongeldig and moet herzien worden door de opdrachtnemer.
3.5. De opdrachtnemer behoudt het recht om een overeenkomst niet aan te gaan indien er twijfel bestaat aan de betrouwbaarheid van de leverancier of aan de legaliteit van de te bestellen producten.
3.6. Het totale aankoopbedrag per maand per opdrachtgever is gelimiteerd tot 5000 euro, tenzij anders afgesproken.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen uitvoeren.
4.2. De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
4.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;
4.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
4.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is;
4.6. Indien de opdrachtgever zich niet aan de algemene voorwaarden of andere afspraken houdt, behoudt de opdrachtnemer het recht om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
4.7. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het afdragen van de wettelijke invoerrechten en btw volgens de import wetgeving in het land van opdrachtgever;
4.8. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke levering van de producten. Deze verantwoordelijkheid berust bij de leverancier en/of transporteur. Zodra de bestelling geplaatst is en de betaling aan de leverancier is voldaan, zijn de diensten van de opdrachtnemer voldaan.
4.9. Opdrachtnemer zal nimmer garantie afgeven voor bestelde goederen aan de opdrachtgever.
4.10. Indien douane in het land van opdrachtgever (al dan niet een deel van) de bestelde goederen confisceert, dan is opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Opdrachtgever dient zich ervan te verzekeren dat bestelde goederen legaal geimporteerd mogen worden.

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen;
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

6. UITVOERINGSTERMIJN

6.1. De opdrachtnemer streeft ernaar alle bestellingen dezelfde werkdag uit te voeren, maar dit is nimmer een fatale termijn;

7. KOSTEN

7.1. De totale kosten per overeenkomst voor de opdrachgever bestaan uit het totale bedrag dat wordt betaald aan de leverancier en een commissie voor de opdrachtnemer. De commissie bestaat uit een percentage over het aan de leverancier betaalde bedrag (incl. Btw, verzendings en overige kosten) en een vast bedrag aan administratiekosten. De geldende tarieven zijn vooraf bekend gemaakt door opdrachtnemer aan opdrachtgever.
7.2. Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijdse prijsstijgingen van goederen, verzendkosten, btw en/of overige direct verbandhoudende kosten door te berekenen.

8. BETALING

8.1. De prijs dient door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te worden voldaan op een door de opdrachtnemer aangewezen rekening binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
8.2. Al hetgeen de opdrachtnemer uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar als: (1) een betalingstermijn is overschreden; (2) beslag op zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd; (3) in geval de opdrachtgever een vennootschap is, de opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; (4) in geval de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, de opdrachtgever het verzoek doet te worden toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.;
8.3. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever direct rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente als deze hoger is. De opdrachtgever is voorts aan de opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde zal bedragen.
8.4. Indien de opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de opdrachtgever.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1. Alle door opdrachtnemer bestelde producten blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen;
9.2. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.;
9.3. Nadat de opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde zaken terughalen. De opdrachtgever staat de opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

10. ANNULERING

10.1. Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst met opdrachtnemer tot stand is gekomen en de bestelling van de goederen door opdrachtnemer bij de leveranciers reeds is gedaan, de bestelling annuleert worden de volledige kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
10.2. Indien opdrachtgever de bestelling annuleert voordat de opdrachtnemer de bestelling bij haar leveranciers heeft gedaan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van opdrachtnemer, is opdrachtnemer niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden;
11.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
11.3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van de commissie in de overeenkomst waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft.

12. OVERMACHT

12.1. Bij overmacht zijn de partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld;
12.2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leveranciers van opdrachtnemer worden daaronder begrepen;

13. GEHEIMHOUDING

13.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
13.2. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

14. TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Alle rechtsverhoudingen tussen de partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met deze rechtsverhoudingen en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Den Bosch, sector kanton, locatie Eindhoven.
14.2. Partijen kunnen nader overeenkomen dat het geschil aan een arbiter wordt voorgelegd.

Top